آمادگی آزمون سفارت، نکته و تست

دوره A1 (1/5 ماهه ) شامل 7 جلسه آموزش (3 ساعته )

و 5 جلسه آزمون ( 1/5 ساعته )

دوره A2 (1/5 ماهه) شامل  هفت جلسه آموزش (3 ساعته )

و 5 جلسه آزمون ( 1/5 ساعته )

دوره B1 ( 2 ماهه) شامل 8 جلسه آموزش (3 ساعته )

و 8 جلسه آزمون ( 1/5 ساعته )

دوره B2 ( 2/5 ماهه) شامل 10 جلسه آموزش (3 ساعته )

و 9  جلسه آزمون ( 1/5 ساعته )