ویژه مصاحبه کاری

تجربه نشان داده است سوالاتی که اکثر کارفرمایان، از متقاضیان کار در مصاحبه های کاری آلمانی می پرسند چندان با هم تفاوتی ندارند. بنابراین چه فرصتی از این بهتر که این سوالات رایج را بشناسید، تمرین کنید و از مرحله ی مهمی به نام مصاحبه ی کاری موفق بیرون بیایید.

پایه (سپری کردن دوره A1 جهت شرکت در این دوره الزامی می باشد.)

دوازده جلسه 2 روز در هفته 90 دقیقه

تخصصی (سپری کردن دوره A2 جهت شرکت در این دوره الزامی می باشد.)

دوازده جلسه 2 روز در هفته 90 دقیقه