کارگاه ها

  • گرامر

سطح A 

A1/A2

سطح B

B1/B2

  • سینما آلمانی(ویژه جمعه ها)

نقد فیلم به زبان آلمانی

با بهره گیری از روش ها و متد های مناسب کار کردن با فیلم های آلمانی زبان می تواند تاثیر بسزایی در پیشرف

ت زبان آموزان ترم های میانه و پیشرفته داشته باشد.
با توجه به جنبه های سمعی و بصری و روش شرایط محور زبان آموزان دایره لغات جدید را با خاطرات ذهنی فیلم پیوند می دهند و مطالب جدید بهتر در ذهنشان حک می شود.
همچنین محتوای فیلم های آلمانی زبان بستری مناسب برای به کار گیری درست گرامر ارائه می دهد و تمرین های مناسب گرامری که مبتنی بر داستان فیلم باشند تجربه ی مطلوبی برای زبان آموزان آلمانی می باشد.
بحث و نقد محتوای فیلم با مدیریت اساتید مجرب دیپلما فرصت خوبی برای تقویت قدرت گفت و گو به زبان آلمانی فراهم می آورد. بازگو کردن فیلم از زبان شخص

یت های اصلی داستان، بازی کردن سکانس های برتر فیلم با ابتکار و نوآوری زبان آموزان، طرح و پاسخ به سوالات محوری داستان چند مورد از تکنیک هایی است که زبان آموزان آلمانی را در درک و تثبیت بهتر دایره لغات و واژگان جدید یاری می دهد.

A1 رزرو بلیط (ساعت 10-12)  (ساعت 12-14) (ساعت 16-18) (ساعت 18-20)

A2 رزرو بلیط (ساعت 10-12)  (ساعت 12-14) (ساعت 16-18) (ساعت 18-20)

B1 رزرو بلیط (ساعت 10-12)  (ساعت 12-14) (ساعت 16-18) (ساعت 18-20)

B2 رزرو بلیط (ساعت 10-12)  (ساعت 12-14) (ساعت 16-18) (ساعت 18-20)

  • داستان خوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نامه نگاری

  • پکیج های ویژه

پکیج مروری بر A1

پکیج مروری بر A2

پکیج مروری بر B1

پکیج مروری بر B2