1

بخش اعظم اناربیج را چه چیزی تشکیل می‌دهد؟

  • انار

  • برنج

  • گردو

  • گوشت