آزمون تعیین سطح انگلیسی جنرال

این آزمون حاوی ۵۰ سؤال است و شما برای اتمام آن ۵۰ دقیقه زمان دارید.

در پایان آزمون، سیستم از شما درخواست ایمیل خواهد کرد. ایمیل اخذ شده فقط جهت ارسال نتیجه‌ی آزمون خواهد بود و مورد هیچ استفاده‌ی دیگری قرار نخواهد گرفت.

مدت زمان
50 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
50
امتیاز