آزمون تعیین سطح انگلیسی جنرال

این آزمون حاوی ۵۰ سؤال است و شما برای اتمام آن ۵۰ دقیقه زمان دارید.

مدت زمان
50 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
50
امتیاز