1

تعداد خوراکی‌های محلی رشت که باعث ثبت آن به عنوان شهر خلاق خوراک‌شناسی شد چند عدد است؟

  • ۱۲۰

  • ۲۰۰

  • ۱۸۰

  • ۲۲۰