1

شهر رشت در چه سالی به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی ثبت شد؟

  • ۱۳۹۴

  • ۱۳۹۶

  • ۱۳۹۵

  • ۱۳۹۰