1

کدام یک از همشهریان زیر پدر علم زیست شناسی لقب گرفته است؟

  • مجید سمیعی

  • محمود بهزاد

  • محمود حسابی

  • ابراهیم پورداود