1

مقبره‌ی میرزاکوچک خان جنگلی در کدام محله‌ی رشت واقع شده است؟

  • رودبارتان

  • سیاه اسطلخ

  • لب آب

  • سلیمانداراب