1

پروفسور سمیعی زاده‌ی کدام‌یک از محله‌های رشت است؟

  • باقر آباد

  • سبزه میدان

  • چمارسرا

  • ساغریسازان