1

عمارت کلاه فرنگی مربوط به کدام دوره‌ی تاریخی است؟

  • صفویه

  • قاجاریه

  • ساسانیان

  • سلجوقیان