1

«بورمه» در زبان گیلکی به چه معناست؟

  • گریه

  • بفرما

  • آمد

  • برداشت