1

معنی واژه‌ی «وارش»؟

  • نوعی سبزی محلی

  • وارسته

  • واکنش

  • باران