1

«پوخوستن» در گیلکی به چه معناست؟

  • گندیدن

  • خوابیدن

  • خراب شدن

  • ورم کردن