1

مصدر گیلکی «یارستن» در فارسی به چه معناست؟

  • نامزد کردن

  • یارگیری کردن

  • کمک کردن

  • جرأت کردن