ویژه مکالمه محور

بسیاری از زبان آموزان نیازی به اخذ مدارک زبان آلمانی نداشته و از آنجایی که تصمیم بر یادگیری زبان آلمانی جهت رفع نیاز های روزمره دارند نیازمند گذراندن دوره های انحصاری مکالمه می باشند. مرکز زبان دیپلما براساس این نیاز دوره های ویژه ای که صرفا مکالمات کاربردی آموزش داده می شود را ارائه میدهد.

A1 دو ماه 16 جلسه ای

2 روز در هفته جلسه 90 دقیقه

A2 دو ماه 16 جلسه ای

2 روز در هفته جلسه 90 دقیقه

B1 دو ماه 16 جلسه ای

2 روز در هفته جلسه 90 دقیقه